top of page
Asketunna bryggor 2.jpg

MILJÖ OCH AVFALLSHANTERING

För att tillsammans minska påverkan på miljö och människa har du som enskild båtägare ett ansvar.

 • Använd godkända bottenfärger.

 • Biocidmålade båtar får bara spolas av på anpassad spolplats med reningsanläggning. Detta är ett lagkrav som åligger båtägaren och för er som använder sådan bottenfärg hänvisar vi till Lerkils Hamn (www.lerkil.net) där alla kan ta upp sin båt och då även spola av den på ett miljömässigt säkert sätt. 

 • Vi undanber alla båtägare att utföra bottenskrapning eller slipning i anslutning till bryggorna. Detta eftersom att det inte finns tillgång till elektricitet för anslutning till dammsugare som används för att avlägsna skrap- och sliprester.

 • Vid bottenskrapning och bottenmålning ska färgresterna samlas upp för omhändertagande. Lägg en presenning under båten eller täck marken med byggplast för att samla upp slip- och färgrester och lämna det uppsamlade som farligt avfall. Sug gärna upp skrapresterna direkt vid skrapning med grovdammsugare, eller använd dammsugare kopplad till slip eller skrapa.

 • Vid slipning ska båten vara täckt för att förhindra spridning av slipdamm. Marken ska täckas av presenning. Använd gärna dammsugare kopplad till slip eller skrapa.

 • Även presenningen/plasten som läggs under vid slipning, skrapning och målning ska hanteras som farligt avfall och lämnas på återvinningscentral.

 • Vid tvättning ska miljövänliga tvättmedel användas. Använd inte mer eller starkare medel än nödvändigt. Var sparsam med användning av lösningsmedel vid rengöring. 

 • Olja, oljefilter och bränslefilter, m.m. ska lämnas som farligt avfall på återvinningscentral. Samma gäller vid byte av glykol i kylsystemet.

 • Färgrester, tomma eller nästan tomma färgburkar, begagnade penslar, lösningsmedel, m.m. ska omhändertas och lämna som farligt avfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

 • För tömning av toalettavfall hänvisar vi till Lerkils hamn.

 • Varje båtägare ansvarar för att ta med sig sitt hushållsavfall hem. 

 • Glas, metall, tomma plastförpackningar, kartong och papper slängs på närmaste återvinningsstation.

 
OM NÅGOT HÄNDER
Vid miljöolyckor: Miljö & Hälsoskydd 0300-83 40 00
Vid till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare: Kustbevakningens ledningscentral 0776-70 60 00 
Vid akuta nödsituationer: 112

Miljönsvarig: Adam Carlson

bottom of page